Phone/WhatsApp/Wechat
Telefon / WhatsApp / Wechat
+ 86-13732438706
Operating Hours
Iş wagty
Duşenbe-Sagat 7 AM-23PM
Bir duralga Bazar satyn alyjy Yiwu, iň oňat bahadan iň täze harytlary aňsatlyk bilen almaga kömek edýär.

Bir nokatly hyzmat berýäris

“Goodcan”, iň uly çin umumy söwda we paýlaýyş merkezine esaslanýan “yiwu” hünärmeni, “GuangzhouHangzhou” -da ofis gurduk.“Yiwu” eksport agentligi “Business” -da 19 ýyllyk tejribämiz bar.Şonuň üçin geleşikde ýüze çykýan ähli kynçylyklary öz wagtynda çözmek ukybyna eýe boluň.“Yiwu Market & 1688” -den üpjün edijileri tapmaga, bäsdeşlik bahalaryny almaga, önümçiligi yzarlamaga, hilini üpjün etmäge we önümleri iň gymmatly hyzmat bilen gapy-gapy eltmäge kömek edýäris.Hytaýda iň ynamdar söwda hyzmatdaşyňyz.

Has giňişleýin gör
 • Markets Live Broadcast

  Bazarlar göni ýaýlymda

  Youanyňyz bilen wagt belläň, işleýän taslama elementlerini tassyklaň. Soňra wideo çagyryşyny başlaň, “Facetime”, “Whatsapp”, “Wechat” hemmesi işledip biler.her dükandan täze zatlary we gyzgyn satylýan zatlary görkezeris.Wideo arkaly harytlary saýlaýarsyňyz, şonda söwdalaşmaga we maksadyňyza ýetmek üçin bahany tassyklamaga kömek ederis
 • Yiwu Market Guide

  Yiwu bazary boýunça gollanma

  Önümleriňiziň bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyryp, gyzyklanýan önümleriňiz üçin islendik nyşany, gaplamany we dizaýny düzüp bilersiňiz.
 • Shopping in 1688.com

  1688.com-da söwda

  indi 1688.com-da söwda.Dürli önümlerden birini saýlaň we islän önüm suratlaryňyzy bize iberiň, şonda tiz bahany we gaty pes MOQ alyp bilersiňiz.
 • Photo-Wall1
 • Photo-Wall2
 • Photo-Wall3
 • Photo-Wall4
 • Photo-Wall5
service-img

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Biz 19+ ýyllyk tejribä eýe bolan import-eksport işinde hünärmen.

2. Mugt ammar, Mugt transport, Mugt terjime.Importhli import / eksport / laýyklyk amallaryny dolandyryň.

3. 100% kepillik hili.Kritiki ýetmezçilik, 100% yzyna gaýtarmak.Major & MINOR ýetmezçiligi, şoňa görä yzyna gaýtarmak.

4. Gizlin töleg ýok.Zawodyň göni bahasy bilen iş salyşyň.Önümçiligi yzarlaň ETA-ny berk we gözegçilikde saklaň.

5. goük bilen berk gatnaşyk s Gümrük & Beýleki häkimýetler. Gapydan gapy, deňiz, kurýer, uçuş we ş.m.

6. Toparlaýyn işlemek, çalt jogap bermek, size 3 hünärmen terjimeçi hyzmat edýär.Satuwdan soň iň gowy hyzmat.

7. Iň az sargyt mukdary, üpjün edijiniň kanunylygyny barlaň, Mugt surata düşüriş, Hytaý çakylyk haty.

Hyzmatlary görmek
2

Abraýly müşderilerimiziň biz hakda aýdýanlary

 • GoodCan elmydama ajaýyp we ajaýyp iş edýär!Sen meniň gözlerim Hytaýda.Siziň ýaly satyn alyş agentiniň bardygyna gaty begenýärin.Bir ýa-da iki hepdäniň içinde Yiwuda bolaryn, köp sag boluň.
  Jane

  Jeýn

 • Siz örän ökde hyzmat ediş kompaniýasysyňyz, şonuň üçin önümiň hilinde näsazlyk barmy ýa-da iberiş wagty bilen baglanyşykly mesele barmy diýip alada etmegiň zerurlygy ýok.Siziň bilen hyzmatdaşlygyma örän şat, iň gowy arzuwlar!
  HAROLD

  Garol

 • “GoodCan Trading” -i gowy görýärin we siziň bilen işleşmäge diýseň begenýärin.Everythinghli zat seresaplylyk bilen gaplanýar, ýöne bir täsin mesele bar bolsa, müşderi hyzmatynyň işgärleri ony jedelsiz çözýärler we hakykatdanam dostlukly we mylakatly.
  LINDA

  LINDA

 • Uzak aralyga ugradylmagy sebäpli köp zyýan çekip bilerin öýdüp gorkýardym, geň galdym, paketimiň hemmesi henizem gowy.Guysigitler.Iň gowusy. Bu kompaniýany maslahat bererin, olar alyp biljek ähli müşderilerine mynasyp.Sagbol
  ARRON

  ARRON

 • Dükanymy üpjün etmek üçin “Yiwu Export” -dan peýdalanyp gelýärin.Önümler ajaýyp, ýokary hilli we tendensiýada.Müşderi hyzmaty (şu wagta çenli) gaty ýokary standartdy we eltip bermek çalt.
  NANCY

  NANSY

 • Meniň aýdyp biljek zatlarymyň hemmesi gowy hyzmat.Men eýýäm 7 ýyl bäri öz işime başladym, “Yiwu Export” -a duşanym gaty gowy.Ilki bilen aldamakdan gorkýardym, sebäbi ýigitleri öňem görmändim we ilkinji gezek käbir kynçylyklara duş gelýäris, ýöne olary çözmek üçin elimizden gelenini etdik.Guysigitleriň ajaýyp geljegi bar diýip umyt edýärin.
  RICARDO

  Riçard

Habar merkezi

ALhli habarlary görüň

Aýratyn önümler

KOREBIR GÖR. .N